Elektirik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Sertifika Programı

Günümüzde hayat boyunca edinilen mesleki bilgi ve becerilerin belgelendirilmesi önem kazanmıştır. Bir mesleğin asgari şekilde biliniyor olması, bu bilgi ve becerinin uygulamada gösterilebilmesi işverenler tarafından yeterli görülmemektedir. Bunun yanında, bazı meslek alanlarında çalışacakların, yetki belgesine sahip olmaları ön şart olarak istenmektedir.

Elektrik tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi, işlerinde çalışacakların eğitimi ve yetki sınırları “Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Günlük hayatta edinilen bilgi ve becerilerinizi, okulumuz bünyesinde yürütülen, “Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Sertifika Programları” ile belgelendirebilirsiniz.

Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Sertifika Programları, okulumuz tarafından uzaktan öğretim yöntemiyle 3. Sınıf, 2. Sınıf ve 1. Sınıf olmak üzere üç ayrı yetki belgesi programından oluşmaktadır.

Programların başvuruları her yıl Eylül ayının ilk iş günü başlayıp, kasım ayının son iş gününde sona ermektedir. Kayıt tarihlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda okulumuzun internet sitesinde duyurulmaktadır.

Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Sertifika Programlarına başvuran adayların, yetki belgesi alabilmeleri için, sorumlu oldukları derslerin yazılı sınavları ile sözlü-uygulamalı sınavını başarmaları gerekmektedir. Yazılı sınavlar yıl içerisinde iki (2) kez, sözlü-uygulamalı sınav ise yıl içeresinde bir (1) kez yapılmaktadır. Yazılı ve sözlü uygulamalı sınavlar Yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olmak için her dersten en az altmış (60) puan almak şarttır. Kursiyerler yazılı ve sözlü uygulamalı sınavların her biri için Dört (4) sınav hakkına sahiptir. Sınava mazeretleri sebebiyle katılamayanlara, sınavlardan bir hafta sonrasına kadar mazeret belgelerini okul müdürlüğüne ulaştıran ve mazeretleri okul müdürlüğünce kabul edilenlere her iki sınav türü için birer sınav hakkı daha verilir. Yazılı sınavlar, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu iş birliği ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi olarak ve test usulü ile yapılır. Kursiyerler yazılı sınavlarda başarılı oldukları derslerden bir sonraki sınavda muaftırlar. Sadece başarısız oldukları derslerden sınava girerler.

Yazılı sınavlarda tüm derslerden başarılı olan kursiyerlerden, internet sitemizde örneği bulunan “Çalışma Belgesi” ile “Sağlık Raporu”nu okul müdürlüğüne ulaştıranlar, kasım ayında yapılan sözlü uygulamalı sınava alınırlar. Çalışma belgesi göndermeyenler sözlü-uygulamalı sınava alınmazlar ve sınava giremeyenler, giremedikleri her sınav için bir sınav haklarını kullanmış sayılırlar.

Sınav öncesi sınavın yapılacağı tarih ile sınav sonuçları her sınav döneminde Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde (www.meb.gov.tr) yayınlanmaktadır.

Herhangi bir sınav türünden, dört (4) yazılı sınav hakkını kullandığı halde başarılı olamayan kursiyerlerin kaydı silinir.

Elektrik tesisat işlerinde çalışacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
• Türk vatandaşı olmak,
• Mesleğin gerektirdiği sağlık şartlarını taşımak,
• Bağımsız olarak çalışabilmek için 18 yaşını bitirmiş olmak,
• En az ilkokul mezunu olmak.

Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi - Başvuru Koşulları

I. 3. Sınıf:
İlkokul ve ortaokul mezunları için en az beş yıl sigortalı olarak bu alanda çalışmış olmak, Lise ve üst öğrenim için üç yıl bu alanda çalışmış olmak
II. 2. Sınıf:
Üçüncü sınıf yetki belgesi veya kalfalık belgesi sahibi olan ilk ve ortaokul mezunları için üç yıl, lise ve üst öğrenim mezunları için iki yıl bu alanda çalışmış olmak
III. 1. Sınıf:
2. sınıf Yetki Belgesi veya Ustalık Belgesi sahibi olan en az ortaokul mezunlarından bu alanda üç yıl çalışmış olanlar ile EML, MTAL Elektrik Bölümü mezunları doğrudan başvurabilirler

Sınav Şekli ve Hakkı

Elektrik tesisatçılığı yetki belgesi sınavları yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır.
 Yazılı sınavlar, her yıl mayıs ve eylül aylarında; sözlü-uygulamalı sınavlar ise her yıl kasım ayında yapılır. Yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavların her türü için ilk sınav tarihinden başlayan ve birbirini izleyen 4 sınav hakkı kullanılır. Özürsüz olarak sınava katılmayanlar, sınav haklarını kullanmış sayılırlar.
 Sınavlara katılacakların, sınav ayından en geç 2 ay önce gerekli belgeler ile Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek sınav harcını yatırdığını gösterir belgeyi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Bu okul programlarına kayıtlı olanlardan ayrıca sınav harcı istenmez.
 Bütün sınav haklarını kullanarak başarılı olamayanların belgeleri iade edilir. Bu durumda olanlar isterlerse yeni baştan sınavlara girmek üzere Okul Müdürlüğüne başvurabilirler.

Yazılı Sınava Katılacaklar

Yetki sınıflarına göre, aşağıdaki şartları taşıyanlar ilgili sınıfın yazılı sınavına girebilirler:
a. Üçüncü Sınıf;
• (1) Elektrik tesisatçılığı, 3. sınıf eğitim programını bitirenler,
• (2) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek dalında kalfalık sınavına katılma şartlarını taşıyanlar.
b. İkinci Sınıf;
• Üçüncü sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup 2. sınıfın - eğitim programını bitirenler,
• Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek dalında ustalık sınavına katılma şartlarını taşıyanlar.
c. Birinci Sınıf;
• 1) Elektrik tesisatçılığı 2. sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup en az ortaokul mezunu olanlardan 1. sınıfın eğitim programını bitirenler.

Sözlü - Uygulamalı Sınavlara Katılma Şartları

 Sözlü-uygulamalı sınavlara katılabilmek için yazılı sınavlarda başarılı olmak ve yetki sınıflarına göre aşağıda belirtilen süre kadar elektrik tesisatı işlerinde çalışıldığını belgelendirilmek şarttır.
 Üçüncü sınıf yetki belgesi için; İlkokul ve ortaokul mezunları 5 yıl, Lise mezunları 3 yıl.
 İkinci sınıf yetki belgesi için; Üçüncü sınıf yetki belgesine sahip olanlardan; ilkokul ve ortaokul mezunları 3 yıl, lise mezunları 2 yıl.
 Birinci sınıf C grubu yetki belgesi için; İkinci sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olduktan sonra 3 yıl.

Sınavların Yapılması Ve Değerlendirilmesi

Sınavlar eğitim programlarına uygun olarak hazırlanacak sorularla yapılır. Yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı olmak için en az 60 not almak şarttır.


Dersler

1. Sınıf Yetki Belgesi
• Elektrik Makineleri ve Laboratuvarı
• Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı
• Elektroteknik
• Meslek Resmi

2. Sınıf Yetki Belgesi
• Temel Matematik ve Fizik
• Elektrik Bilgisi
• Elektrik Tesisat Bilgisi
• Meslek Resmi

3. Sınıf Yetki Belgesi
• Matematik ve Meslek Matematiği
• Elektrik Bilgisi
• Elektrik Tesisat Bilgisi
• Teknik Resim ve Meslek Resmi

Verilecek Sertifika

 

Bu içerik toplam 4943 kez görüntülenmiştir.
Portal içerikleri bugün 811 kez görüntülendi, 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.864.615 tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.